RODO

Ochrona Danych Osobowych w Hotelu Orient Palace ***

W związku z nowymi zasadami dotyczącymi danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – dalej jako „RODO”, chcemy Państwa poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe Orient – Tomasz Zaczek z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ulicy Kłodzkiej 12, 55-040 Kobierzyce, NIP 897-000-61-60 REGON 005959109 właściciel Hotelu Orient Palace. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO

Kontakt z administratorem jest możliwy w formie elektronicznej pod adresem biuro@orientpalace.pl lub w formie pisemnej pod adresem siedziby firmy.

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, celem wykonania umowy o świadczenie usług hotelarskich lub innych usług gastronomicznych, której stroną jest gość hotelowy, lub podjęcia działań na jego żądanie.

Podstawę przetwarzania danych stanowić może także art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przypadku zaistnienia prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych, w szczególności konieczność dochodzenia roszczeń lub zapewnienie ochrony Gości.

Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych:

- zawarcie i wykonanie zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub innych usług np. gastronomicznych lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. dokonanie rezerwacji). 

- dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z umową – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

- archiwizacja informacji w przypadku konieczności wykazania faktów wynikających z przepisów obowiązującego prawa,

- finansowe, związane z koniecznością rozliczenie kosztów Państwa pobytu w Hotelu przez naszą księgowość, w tym wystawiania dokumentów księgowych,

- statystyczne; badanie Państwa zadowolenia z naszych usług, pomagających nam dopasować usługi do potrzeb klientów,

- na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz usług - w przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

- dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring znajdujący się na terenie Hotelu, wyłącznie w częściach ogólnodostępnych (korytarze, klatki schodowe, recepcja, restauracja, parking itp.). Stosowanie monitoringu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych Gości oraz innych osób przebywających na jego terenie, jak również ochrony mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f RODO),

Zakres przetwarzanych danych.

Przetwarzamy następujące dane, które Państwa dotyczą - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o miejscu zamieszkania, nr PESEL, datę urodzenia, możemy zbierać również finansowe dane identyfikujące (dane karty kredytowej/ debetowej).

Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas:

- cały okres obowiązywania umowy o usługi hotelarskie lub innej umowy zawartej na życzenie Gościa, a po tym czasie  do upływu terminów przedawnienia roszczeń z jej tytułu- maksymalnie przez 2 lata,

-utrwalone w dokumentach księgowych, dane niezbędne do wystawienia faktury- przez 6 lat liczonych od końca okresu rozliczeniowego,

- przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jako administratora danych osobowych, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu,

-przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług- do czasu wniesienia sprzeciwu,

- przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez 30 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych działa na zasadzie dobrowolności.
Jednakże odmowa podania danych wiążę się z brakiem możliwości oferowania usług przez Hotel.

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

Dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych:

-firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie i infrastrukturę IT Hotelu (Labolatorium Reklamy Mayka.pl z siedzibą w Zduńskiej Woli, Łaska 119 , Profitroom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9/3, 60-829),

Dane te mogą być również ujawniane następującym kategoriom odbiorców: kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym, podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. sądy, prokuratury), urzędom skarbowym.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa.

Przepisy RODO chronią przetwarzanie Państwa danych osobowych. Ma Pani /Pan prawo do:

  1. dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii.
  2. poprawiania (sprostowania) swoich danych.
  3. prawo do ich usunięcia, jeśli uważa Pani/Pan, że nie mamy podstaw do ich przetwarzania.
  4. ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub innych wskazanych przez Panią/Pana potrzeb, a także w sytuacji kiedy został wniesiony sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.
  5. sprzeciwu na marketing. Zawsze może Pani/Pan wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w takiej sytuacji nie będziemy przetwarzali ich dla tego celu).
  6. sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji.  W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach,  jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. przenoszenia danych, które można zrealizować przez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą łatwe do odczytu (np. csv lub innych łatwo dostępnych) lub może Pani / Pan zwrócić się do nas po to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych (innego usługodawcy),
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe oraz sposób realizacji tego prawa z łatwością odnajdzie Pani/ Pan w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób automatyczny.